Všeobecné obchodné podmienky Ploom.sk

1.  O NÁS

Prevádzkovateľom webovej stránky www.ploom.sk je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o, IČO: 35901811, so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v Obchodnom registeri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B.

So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0800 500 850 prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: [email protected] V prípade reklamácií zakúpeného tovaru prosím postupujte podľa reklamačného poriadku.

Predajcom tovaru je spoločnosť Squadro SR s.r.o., IČO: 44 841 337, so sídlom Klincová 35, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, zapísaná v Obchodnom registeri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 59186/B.

Adresa prevádzky: Hattalova 3342/12, Bratislava - Nové Mesto 831 03

2.  ČO JE ÚČELOM TÝCHTO PODMIENOK

2.1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok ("VOP") je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, ktorými sa riadi nakupovanie na www.ploom.sk a náš právny vzťah, ktorý z neho vyplýva. VOP zámerne neopisujú záležitosti, ktoré sú zrejmé z povahy veci. 

2.2. Webová stránka www.ploom.sk je určená výlučne pre nákupy s doručovacou adresou v Slovenskej republike.

3. AKÉ VÝROBKY SI MÔŽETE U NÁS KÚPIŤ A PREČO SA TAK ZAUJÍMAME O VÁŠ VEK

3.1. Tovar ponúkaný na www.ploom.sk obsahuje tabak alebo nikotín, alebo je elektronickým zariadením určeným na používanie bezdymových tabakových výrobkov alebo iných výrobkov s obsahom nikotínu. Z tohto dôvodu musíme dbať na to, aby z možnosti nakúpiť si u nás tovar boli vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov. Za týmto účelom požadujeme overenie veku pri registrácií, jeho potvrdenie pri návšteve našich webových stránok a tiež pri doručovaní objednaného tovaru.

3.2. Tovar z našej webovej stránky www.ploom.sk nikdy nedodáme osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

3.3. Nákup v obchode www.ploom.sk je dostupný iba pre registrovaných užívateľov. Vek zákazníka overujeme pri registrácii na www.ploom.sk. Vek tiež overujeme pri dodaní tovaru na miesto určenia, a to nahliadnutím do dokladu totožnosti (občiansky alebo vodičský preukaz, prípadne cestovný pas) a zaznamenaním čísla príslušného dokladu; to všetko preto, aby sme splnili podmienky, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov, najmä zo zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov ("Zákon o ochrane nefajčiarov").

3.4. Registráciu osôb mladších ako 18 rokov automaticky rušíme bezodkladne potom, ako zistíme túto skutočnosť.

3.5. Počet cenovo zvýhodnených sád, ktoré si môže zakúpiť jeden zákazník, môže byť obmedzený. Informácie o obmedzeniach sú k dispozícii pri konkrétnej objednávke.

4. KEDY A AKÝM SPÔSOBOM UZATVÁRAME KÚPNU ZMLUVU

4.1. Požadovaný tovar, platobnú metódu a spôsob a miesto doručenia si vyberáte prostredníctvom ponuky na webovej stránke, na ktorej môžete tiež nájsť informácie o tovare a jeho cene. Ponuka tovaru na webovej stránke má iba informatívny charakter, je nezáväzná a platná do vypredania zásob. Maximálny počet kusov produktu na jednu objednávku a celková maximálna hodnota objednávky sú obmedzené. Rovnako tak je obmedzený maximálny počet kusov produktu na 1 zákaznícku objednávku. 

4.2. Odoslaním objednávkového formulára nám dávate návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý v lehote do piatich (5) dní môžeme akceptovať ako celok, alebo po predchádzajúcej dohode len čiastočne, alebo ho môžeme odmietnuť.

4.3. Potvrdením Vášho návrhu z našej strany dochádza k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy, obsah ktorej je určený našim potvrdením Vašej objednávky a týmito VOP; vo všetkom ostatnom sa náš vzťah riadi pravidlami príslušnej právnej úpravy, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovzákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Zákon o ochrane nefajčiarov.

4.4. Ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu do 14 dní od prijatia Vašej platby Vám vrátime prijaté peňažné prostriedky.

Zmluvu môžete uzavrieť aj prostredníctvom telefónu, je potrebné, aby ste telefonicky kontaktovali našu zákaznícku linku na čísle 0800 500 850. Pri monitorovanom hovore Vás požiadame o nasledujúce informácie: identifikačné údaje, overenie veku, aký tovar chcete zakúpiť. Následne potvrdíte celý hovor súhlasom s objednávkou. Na základe týchto informácií zašleme na Vami oznámenú elektronickú adresu záväzné potvrdenie Objednávky.

4.5. Udeľujete nám súhlas s tým, že text uzavretej kúpnej zmluvy a faktúry za zakúpený tovar Vám budú poskytnuté výhradne v elektronickej podobe. Text uzavretej kúpnej zmluvy bude doručený na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra za zakúpený tovar bude k dispozícii po prihlásení v Môj účet/Mojej objednávky.

4.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku) aj v prípade, ak zistí, že kupujúci uviedol nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje, alebo ak hrozí, že na strane predávajúceho vznikne škoda ako napr. výsledkom správania kupujúceho (napr. podvodným konaním alebo v prípade podozrenia z takéhoto konania).

4.7. Pri platbe na dobierku, preferujeme bezhotovostnú platbu kuriérovi platobnou kartou. V prípade platby v hotovosti,  sa celková cena za tovar zaokrúhľuje na 5 eurocentov;  pričom celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.

5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri tovare v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

5.3. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Global Payments, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.globalpayments.sk/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná v okamihu potvrdenia transakcie.

b) Bankový prevod. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Global Payments, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.globalpayments.sk/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná v okamihu potvrdenia transakcie.

c) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení tovaru oproti odovzdaniu tovaru. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

6. KEDY SA STÁVATE VLASTNÍKOM KÚPENÉHO TOVARU

6.1. Vlastníkom zakúpeného tovaru sa stávate v momente jeho prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny.

6.2. V momente prevzatia tovaru na Vás prechádza nebezpečenstvo škody na tovare (veci).

6.3. Pri prevzatí tovaru, prosím, skontrolujte, či tovar alebo jeho obal nie sú zjavne poškodené. Ak by to tak bolo, riaďte sa, prosím, pokynmi v reklamačnom poriadku.

7. VAŠE PRÁVO ODSTÚPIŤ A NÁSLEDKY ODSTÚPENIA

7.1. Máte právo nad rámec občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, a to bez uvedenia dôvodu do 30 dní od nasledujúceho dňa po prevzatí tovaru, ktorý ste si objednali. Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že daná kúpna zmluva sa od začiatku zruší a Vy ste povinní vrátiť nám dodaný tovar a my sme povinní vrátiť Vám kúpnu cenu.

7.2. Veríme, že si uvedomujete, že nie je možné odstúpiť od kúpy tabakových náplní vo vzťahu, ku ktorým bol akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu porušený alebo otvorený celofánový obal zaisťujúci ich hygienickú bezpečnosť alebo obal predajného balenia.

7.3. Ak odstúpite od kúpy tovaru, ktorý už bol použitý, zodpovedáte za zníženie jeho hodnoty, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s podstatou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru a budeme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie rozdielu medzi cenou nového tovaru a obvyklou cenou vráteného tovaru.

7.4. Odstúpiť od zmluvy môžete buď:

a) vyplnením formulára dostupného na tejto webovej stránke www.ploom.sk (nie je to však povinné) a zaslaním na mailovú adresu: [email protected],

b) vyplnením formulára dostupného na tejto webovej stránke www.ploom.sk (nie je to však povinné) a zaslaním písomného oznámenia o odstúpení poštou na adresu: Squadro SR s.r.o, Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov. Písomné oznámenia o odstúpení môže byť súčasťou spätnej zásielky.

Oznámenie o odstúpení je potrebné odoslať pred uplynutím lehoty pre odstúpenie.

7.5. Zakúpený tovar nám musíte doručiť do 14 dní od Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to poštou alebo kuriérskou službou, vždy však na Vaše náklady. My sme povinní Vám v rovnakej lehote, nie však skôr ako nám vrátite tovar, alebo preukážete jeho odoslanie, vrátiť prijaté peňažné prostriedky, t.j. kúpnu cenu a ďalšie peňažné prostriedky, ktoré sme od Vás prijali pri predaji vráteného tovaru, vrátane nákladov na dodanie a to s výnimkou rozdielu v cene Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru a nami ponúkaného najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru. Pre vrátenie peňažných prostriedkov použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorým ste zaplatili za tovar, pokiaľ ste to výslovne neurčili inak. Nevzniknú Vám tým ďalšie náklady.

7.6. Aj my si vyhradzujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si neprevezmete objednaný tovar, alebo ak by informácie na webovej stránke www.ploom.sk obsahovali zjavnú chybu v písaní (napr. chybne uvedené ceny, ktoré sú zjavne iné, ako je obvyklá cena pre daný druh tovaru), alebo ak sa Vami objednaný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo ak ho náš dodávateľ už nie je schopný dodať za pôvodne dohodnutú cenu. Aj my sme oprávnení odstúpiť iba prostredníctvom oznámenia, ktoré Vám bude doručené minimálne v takej forme, v ktorej Vám bolo odoslané potvrdenie o prijatej objednávke, a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sme Vám povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky. Objednaný tovar Vám nedodáme a predaj neuskutočníme, ak vyjde dodatočne najavo, že nie ste starší ako 18 rokov.

8. AKO REKLAMOVAŤ VADNÝ TOVAR

8.1. Naše vzájomné práva a povinnosti ohľadom našej zodpovednosti za vady tovaru sa riadia platnými právnymi predpismi. Podrobnejší popis týchto práv a povinností obsahuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť VOP.

8.2. Vaše otázky týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 500 850, alebo prostredníctvom e-mailu: [email protected].

9. ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ

9.1. Ak sa nám nepodarí vyriešiť prípadný spor v súvislosti s nákupom nami ponúkaného tovaru vzájomnou dohodou, môžete sa obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ústredný inšpektorát, konkrétne odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: [email protected], webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Môžete tiež využiť online platformu pre riešenie sporov, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2. Ak by vzťah, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy, obsahoval zahraničný prvok, náš vzťah sa bude riadiť slovenským právom.

9.3. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre potreby plnenia kúpnej zmluvy a v záujme dodržania povinností v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Viac informácií o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

9.4. Súčasťou VOP sú tiež Reklamačný poriadok, Formulár na reklamáciu a Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.  O NÁS

1.1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.ploom.sk je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o, IČO: 35901811, so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v Obchodnom registeri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B.

1.2. So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu, sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0800 500 850, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: [email protected] 

2.  ČO JE ÚČELOM TOHTO REKLAMAČNÉHO PORIADKU

2.1. Účelom tohto reklamačného poriadku ("reklamačný poriadok") je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, podľa ktorých sa riadime pri vybavovaní reklamácií 

2.1.1. tovaru, ktorý ste si u nás zakúpili; a

2.1.2. služieb poskytnutia zariadenia Ploom na jeho vyskúšanie (pre podrobnosti o postupe reklamácie tejto služby pozrite si kapitolu 9 tohto reklamačného poriadku).

2.2. Reklamačný poriadok je súčasťou VOP a všade tam, kde v ňom nie je uvedené inak, sa bez ďalšieho použije znenie VOP.

2.3. Na všetky situácie, ktoré reklamačný poriadok a VOP výslovne neupravujú, sa bez ďalšieho použije úprava, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.  NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDANÝ TOVAR

3.1. Máme voči Vám zodpovednosť za to, že tovar, ktorý ste si u nás zakúpili, nemá pri prevzatí vady.

3.2. Vaše práva z nášho vadného plnenia si môžete u nás uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3.3. Prípadné poskytnutie záruky nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady tovaru záleží od rozhodnutia výrobcu vybraného tovaru. Vaše práva z takejto záruky sa v danom prípade riadia záručnými podmienkami výrobcu predmetného tovaru.

4.  AKO POSTUPOVAŤ, AK JE TOVAR ZJAVNE POŠKODENÝ

4.1. Vaše otázky týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 500 850, alebo e-mailom na: [email protected].

4.2. Pri prevzatí doručovaného tovaru si ho prosím prehliadnite, aby ste vylúčili, že tovar alebo jeho obal sú zjavne poškodené.

4.3. Prípadné zjavné vady musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá Vám tovar odovzdáva, a všetky Vaše poznatky spísať do potvrdenia o doručení alebo iného reklamačného dokumentu predloženého prepravcom. Zjavne poškodený tovar, alebo tovar, ktorého obal je zjavne poškodený, nie ste povinní prevziať. Reklamáciám zjavných vád, ktoré budú oznámené nám alebo prepravcovi po uplynutí 3 dní od doručenia tovaru, nebudeme môcť vyhovieť.

5.  AKO POSTUPOVAŤ, AK SA VADA OBJAVÍ NESKÔR

5.1. Vaše otázky týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0800 500 850, alebo e-mailom na: [email protected].

5.2. Vady, ktoré neboli zistiteľné pri prevzatí tovaru, alebo ktoré sa objavili až následne, najneskôr však v zákonných lehotách, môžete reklamovať telefonicky alebo osobne u predajcu. Prosím berte na vedomie, že pri reklamácií bude potrebné, aby ste nám preukázali, že ste reklamovaný tovar zakúpili u nás a kedy sa tak stalo; z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste si odložili doklad o kúpe.

5.3. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom, a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamácie sa snažíme vybavovať prednostne, výmenou vadného tovaru alebo jeho časti za bezvadný tovar, resp. jeho časť.

6.  ZA AKÉ VADY TOVARU NEZODPOVEDÁME

6.1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na:

a) poškodenie akejkoľvek súčiastky spôsobené bežným opotrebením;

b) kozmetické vady (napr. škriabance, preliačiny či rozbitie plastu), ktoré vznikli po prevzatí tovaru;

c) poškodenie súčiastok spôsobené nesprávnym používaním, prúdovým prepätím, nesprávnym uchovávaním, stykom s kvapalinou, ohňom či odstránením sériového čísla;

d) poruchy v dôsledku používania nekompatibilného výrobku;

e) poškodenia alebo poruchy spôsobené pokusom o otvorenie, úpravu, či opravu, a to buď samotným užívateľom alebo poskytovateľom servisných služieb, ktorý na to nebol oprávnený;

f) poškodenie alebo poruchy spôsobené používaním, ktoré nezodpovedá inštrukciám v užívateľskej príručke; 

6.2. Ak je súčasťou tovaru batéria alebo akumulátor, nenesieme zodpovednosť za ich nefunkčnosť alebo nedostatočnosť spôsobenú dosiahnutím počtu nabíjacích cyklov určených výrobcom ako limit ich životnosti.

6.3. Nenesieme zodpovednosť za vady darov alebo iného tovaru, ktoré Vám poskytneme zadarmo alebo za symbolickú cenu.

7.  AKÉ MÁTE PRÁVA PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU

7.1. Máte právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo na bezplatné odstránenie vady tovaru. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti – to však iba v prípade, že nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.4. Ak vada tovaru, ktorú nemožno odstrániť, zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu ako tovaru bez vady, máte právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto práva Vám patria aj v prípade, že sa vyskytne rovnaká vada tovaru aj po jeho druhej oprave, alebo ak má tovar väčší počet vád.

7.5. Máte tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, a to za predpokladu, že nám ich oznámite a požiadate o ich úhradu do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

7.6. Pokiaľ je reklamácia uznaná, je riešená výmenou za chybný diel rovnakého modelu zariadenia. Pokiaľ už nie je daný diel modelu skladom, je zákazníkovi ponúknutá výmena za celú sadu podľa skladovej zásoby. Pokiaľ nie je k dispozícii sada rovnakého modelu, je ponúknutá sada podľa skladovej dostupnosti. Vždy sa jedná o tzv. upgradované zariadenie, teda novší a vylepšený model. Vytvorením objednávky na toto upgradované zariadenie zákazník súhlasí s vybavením reklamácie týmto spôsobom.

8.  KEDY MÔŽEME ODMIETNUŤ PRIJATIE REKLAMÁCIE

8.1. Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené.

9. ZÁRUKA AKOSTI

9.1. Nad rámec vašich zákonných práv z chybného plnenia zaručujeme, že si tovar počas záručnej doby zachová svoju funkciu a výkon pri bežnom používaní. Ak sa tak nestane, vymeníme tovar za nový alebo vám vrátime peniaze. 

9.1.1. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. 

9.1.2. Záruka akosti sa vzťahuje len na elektrické zariadenia a elektrické príslušenstvo.

9.1.3. Faktúra slúži ako záručný list. 

9.1.4. V prípade, že tovar má vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, môžete nám túto vadu oznámiť a uplatniť svoje práva zo záruky zaslaním formulára dostupného tu na našu elektronickú adresu [email protected] alebo osobne na adrese Hattalova 3342/12, Bratislava - Nové Mesto 831 03. Pri oznámení vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, si musíte vybrať, ktoré právo zo záruky chcete uplatniť, a túto voľbu nemôžete bez nášho súhlasu dodatočne zmeniť.

9.1.5. O vybavení reklamácie Vás budeme informovat e-mailom.

 

ÚČINNOSŤ: 4.3.2024

Ak chcete vstúpiť na naše webové stránky a dozvedieť sa viac o zariadení Ploom, potvrďte, že ste dospelý fajčiar alebo vaper.

Máte viac ako 18 rokov?

Potvrdiť