Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže - Sociálne siete

Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá")

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Organizátorom súťaží je spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č. 33297/B (ďalej len "Organizátor").

Kontaktné údaje organizátora v súvislosti so súťažami: kontaktný formulár na webovej stránke https://www.ploom.sk/.

2. Predmetom týchto Pravidiel je vymedzenie podmienok, za ktorých sa súťažiaci môžu zúčastniť súťaží organizovaných organizátorom (ďalej len "Súťaž"), ako aj podmienok výberu výhercov a odovzdania výhier organizátorom. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Organizátor týmto vyhlasuje, že:

● súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook / Instagram, ani s ňou nie je spojená;

● spoločnosť Facebook / Instagram nemá voči účastníkom súťaže žiadne práva ani povinnosti.

B. PODMIENKY ÚČASTI

1. Pre účasť v súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:

● vek súťažiaceho v deň vyhlásenia súťaže je minimálne 18 rokov;

● adresa na doručovanie v Slovenskej republike;

● súťažiaci musí mať pri účasti v súťaži zriadený osobný profil na sociálnej sieti Facebook / Instagram;

● dodržiavanie podmienok na sociálnej sieti Facebook / Instagram počas celého trvania súťaže.

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti organizátora, ako aj osoby blízke osobám, ktoré sú týmto článkom pravidiel vylúčené z účasti v súťaži.

C. MECHANIKA SÚŤAŽE A VÝHRY

1. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže odo dňa zverejnenia do dňa uvedeného v súťažnom príspevku podľa podrobnejších podmienok uvedených priamo v príspevku. Výhercov vyhlási organizátor v súťažnom príspevku alebo v novom príspevku na profiloch organizátora uvedených v predchádzajúcom odseku. Na prihlásenie sa k výhre má výherca časový limit 5 pracovných dní, inak mu výhra prepadne a bude vylosovaný jeho náhradník

2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacich zo súťaže:

● v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie, že porušujú pravidlá, alebo

● nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo

● zdieľajú v súťaži nezákonné, vulgárne, urážlivé, rasistické alebo inak nevhodné výroky alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujú organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť výhru podľa vlastného uváženia. Môže tak urobiť najmä v prípade, ak nebude schopný dodať pôvodné ceny výhercom z dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou organizátora.

4. Výhercov súťaže vyberie organizátor podľa toho, či a ako splnili súťažné zadanie. Výber výhercov je na rozhodnutí organizátora.

5. Po vyhlásení výhercov bude výherca kontaktovať organizátora takto:

napíše mu do správy alebo komentára na Facebooku / Instagrame a poskytne mu informácie potrebné na odovzdanie výhry. 7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

7. Ak výherca výhru odmietne, organizátor opätovne vyberie/vyžrebuje výhercu a oznámi mu to rovnakým spôsobom ako pôvodnému výhercovi.

8. Na výhru nie je právny nárok. Výhercovia nemajú nárok požadovať namiesto výhry žiadnu hotovosť ani akékoľvek iné plnenie. 

9. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá. Organizátor každú zmenu pravidiel odôvodní a súťažiacich o nej bude včas informovať rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená. Organizátor si tiež vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez náhrady.

D. OSOBNÉ ÚDAJE, AUTORSKÉ PRÁVA

1. Zapojením sa do súťaže vzniká organizátorovi právo spracúvať osobné údaje týchto súťažiacich v rozsahu nevyhnutnom na to, aby súťaž mohla prebiehať v súlade s Pravidlami, aby mohli byť vyhlásení výhercovia a odovzdaná výhra.

2. Osobné údaje súťažiacich spracúva organizátor ako ich prevádzkovateľ v nasledujúcom rozsahu:

● organizátor je oprávnený spracúvať len tieto osobné údaje súťažiacich - meno a priezvisko, resp. užívateľské meno na Facebooku / Instagrame, e-mailovú a doručovaciu adresu a telefónne číslo (v prípade výhercov);

● organizátor spracúva osobné údaje na účely zabezpečenia priebehu, ukončenia a vyhlásenia súťaže v súlade s Pravidlami a na účely následnej komunikácie s výhercami a doručenia výhry;

● právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy (alebo plnenie toho, k čomu sa organizátor zaviazal v týchto Pravidlách);

● organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiacich maximálne 1 rok po skončení súťaže, pokiaľ právne predpisy v konkrétnom prípade nevyžadujú dlhšiu dobu spracovania (uchovávania);

● organizátor je oprávnený poskytnúť osobné údaje súťažiacich len zmluvným partnerom, ktorí s organizátorom spolupracujú na súťaži, alebo zmluvným partnerom, ktorí pre organizátora zabezpečujú marketingové, IT, účtovné a právne služby;

● súťažiaci má právo na prístup, vymazanie, opravu, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, a to všetko v rozsahu GDPR.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov u organizátora (zamestnanec, úradník pre ochranu osobných údajov): Richard Smola ([email protected]).

3. V prípade, že organizátor chce použiť osobné údaje na iný účel, ako je uvedený v týchto Pravidlách, napr. zverejniť meno, priezvisko a fotografiu výhercu na svojej webovej stránke a podobne, požiada konkrétnu osobu o jej výslovný a dobrovoľný súhlas.

Pravidlá súťaže - webová stránka

Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá")


A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č. 33297/B (ďalej len "Organizátor").

Kontaktné údaje organizátora v súvislosti so súťažami: kontaktný formulár na webovej stránke https://www.ploom.sk/.

2. Predmetom týchto Pravidiel je vymedzenie podmienok, za ktorých sa súťažiaci môžu zúčastniť súťaží organizovaných organizátorom (ďalej len "Súťaž"), ako aj podmienok výberu výhercov a odovzdávania výhry organizátorom. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

B. PODMIENKY ÚČASTI 

1. Pre účasť v súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:

● vek súťažiaceho v deň vyhlásenia súťaže je minimálne 18 rokov;

● adresa pre doručovanie v Slovenskej republike;

● súťažiaci musí mať v čase účasti v súťaži platnú registráciu na webovej stránke www.ploom.sk.

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti organizátora, ako aj osoby blízke osobám vylúčeným z účasti v súťaži týmto článkom Pravidiel.

C. MECHANIKA SÚŤAŽE A VÝHRY

1. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacich zo súťaže:

● ak organizátor zistí alebo má dôvodné podozrenie, že súťažiaci porušujú pravidlá, alebo

● nespĺňajú podmienky účasti v súťaži.


2. Výhry pre výhercov súťaže zverejní organizátor prostredníctvom webovej stránky www.ploom.sk. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť výhry podľa vlastného uváženia. Môže tak urobiť najmä v prípade, ak nebude schopný dodať pôvodné výhry výhercom z dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou organizátora.

3. Výhercov súťaže vyberie organizátor na základe žrebovania. Spôsob žrebovania výhercov je na rozhodnutí organizátora. Súťažiaci nie je oprávnený kontrolovať spôsob výberu výhercov.

4. Po žrebovaní budú výhercovia kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej adresy uvedenej v rámci nákupu v súťaži.

5. Ak výherca výhru odmietne, organizátor je oprávnený (nie však povinný) opätovne vybrať výhercu a informovať ho rovnakým spôsobom ako pôvodného výhercu.

6. Ak výherca výhru odmietne alebo sa v stanovenej lehote neozve organizátorovi, organizátor opätovne vyberie výhercu a oznámi mu to rovnakým spôsobom ako pôvodnému výhercovi.

7. Na výhru nie je právny nárok. Výhercovia nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažnú hotovosť alebo akékoľvek iné plnenie. 

8. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá. Organizátor každú zmenu Pravidiel zdôvodní a súťažiacich o nej bude včas informovať rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená. Organizátor si tiež vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez náhrady.

9. Mechanika súťaže je detailne popísaná na webe. 

D. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Prihlásením sa do súťaže je organizátor oprávnený spracúvať osobné údaje týchto súťažiacich v rozsahu potrebnom na uskutočnenie súťaže v súlade s pravidlami, na vyhlásenie výhercov a na odovzdanie výhry. 

2. Osobné údaje súťažiacich spracúva organizátor ako ich prevádzkovateľ v nasledujúcom rozsahu:

● organizátor je oprávnený spracúvať len tieto osobné údaje súťažiacich - meno a priezvisko, e-mailovú a doručovaciu adresu a telefónne číslo;

● organizátor spracúva osobné údaje na účely zabezpečenia priebehu, ukončenia a vyhlásenia súťaže v súlade s Pravidlami a na účely následnej komunikácie s výhercami a odovzdania výhry;

● právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy (alebo plnenie toho, k čomu sa organizátor zaviazal v týchto Pravidlách);

● organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiacich maximálne 1 rok po skončení súťaže, pokiaľ právne predpisy v konkrétnom prípade nevyžadujú dlhšiu dobu spracúvania (uchovávania);

● organizátor  je oprávnený poskytnúť osobné údaje súťažiacich len zmluvným partnerom, ktorí spolupracujú s organizátorom na súťaži, alebo zmluvným partnerom, ktorí pre organizátora zabezpečujú marketingové, IT, účtovné a právne služby;

● súťažiaci má právo na prístup, vymazanie, opravu, obmedzenie spracúvania, prenosnosť a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to všetko v rozsahu GDPR.

3. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v súlade so "Zásadami ochrany osobných údajov a správy súborov cookie". Dostupné na stránke https://www.ploom.sk/sk/sukromie.

4. V prípade, že organizátor bude chcieť použiť osobné údaje na iný účel, ako je uvedený v týchto Pravidlách, napr. na zverejnenie mena, priezviska a fotografie výhercu na svojej webovej stránke a podobne, vyžiada si výslovný a dobrovoľný súhlas danej osoby.

Ak chcete vstúpiť na naše webové stránky a dozvedieť sa viac o zariadení Ploom, potvrďte, že ste dospelý fajčiar alebo vaper.

Máte viac ako 18 rokov?

Potvrdiť